Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – jakie są konsekwencje?

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, mnóstwo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Z uwagi na fakt, iż posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w znacznym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – znaczna ich część przeznaczona jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są przeważnie niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, pół roku lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w razie braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje niewielką część z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.